Regulamin sklepu

Regulamin zakupów handle-glove.eu

 

Handle-glove.eu to sklep internetowy, dostępny w domenie handle-glove.eu  (zwany dalej „handle-glove.eu”), prowadzony jest przez i.deya Robert Kiziak z siedzibą w Lesznie przy ul. Tadeusza Sygietyńskiego 9 wpisaną do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji w Lesznie z jednoczesnym zgłoszeniem do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego z nadaniem numeru NIP: 6971634199 (zwaną dalej „i.deya Robert Kiziak”), z którą Klienci mogą się kontaktowad pod następującym adresem mailowym: info@handle-glove.eu, za pośrednictwem dostępnych na stronie www. handle-glove.eu formularzy kontaktowych oraz telefonicznie pod numerem telefonu +48 787 427 844

 1. handle-glove.eu prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez strony internetowe dostępne w domenie handle-glove.eu, drogą mailową, telefoniczną.
 1. Klienci mają możliwość korzystania z handle-glove.eu dokonując rejestracji, z zastrzeżeniem punktu 5 poniżej Świadczenie usług w ramach handle-glove.eu ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z i.deya Robert Kiziak na korzystanie z handle-glove.eu, w każdym czasie, poprzez wysłanie maila z prośbą o usunięcie konta na info@handle-glove.eu. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których i.deya Robert Kiziak jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia. Z chwilą usunięcia konta dane osobowe klienta są przetwarzane dalej na podstawie art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej tj 5 lat od końca roku kalendarzowego w którym został zakupiony towar. Jeśli klient nie dokonał żadnego zakupu, lub upłynął okres wskazany w zapisie, dane przypisane do konta zostaną usunięte.
 1. Do korzystania z usług Sklepu Klient powinien korzystać z systemu teleinformatycznego spełniającego następujące

kryteria:

 1. komputer lub inne urządzenie elektroniczne zapewniające łączność z siecią Internet,
 2. przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies,
 3. adres poczty elektronicznej e-mail.
 4. W celu dokonania rejestracji w Info@handle-glove.eu należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie

następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu

rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane

prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Klientem, a

i.deya Robert Kziak, której przedmiotem są usługi świadczone przez i.deya Robert Kiziak., na warunkach

określonych w Regulaminie. Zawarcie umowy z Klientem na korzystanie z handle-glove.eu następuje w chwili

potwierdzenia poprawności jego adresu e-mail. Od tego momentu dane osobowe klienta przetwarzane są na

podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO.

 1. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie

czynności tego podmiotu w handle-glove.eu, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do

dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z handle-glove.eu oraz

do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

 1. Zawieranie Umów bez uprzedniej rejestracji w handle-glove.eu jest możliwe, z zastrzeżeniem pozostałych

postanowień Regulaminu, po spełnieniu łącznie następujących warunków:

 1. prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza internetowego dostępnego na stronie

internetowej handle-glove.eu poprzez podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail,

telefon kontaktowy, adres dostawy.

 1. akceptacji niniejszego Regulaminu.
 2. zapoznaniu się i zaakceptowaniu polityki prywatności lub obowiązku informacyjnego. Dane osobowe

klienta dokonującego zakupu bez rejestracji będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO

przez okres nie dłuższy niż wskazany w art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej.

 1. Wszystkie produkty dostępne w handle-glove.eu są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, z

zastrzeżeniem produktów tzw. outletowych, których ewentualne wady i uszkodzenia ujawnione są w opisie

danego produktu. Niezależnie od powyższego, wszystkie produkty w handle-glove.eu zostały legalnie

wprowadzone na rynek polski.

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych handle-glove.eu są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

Na każdy sprzedany towar wystawiana jest faktura.

 1. W przypadku zamówienia składanego w sklepie Info@handle-glove.eu Klient dokonuje zakupu poprzez użycie

przycisku „Kupuję  i płacę”.

 1. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w handle-glove.eu towar, w tym za koszty dostawy, nie

później niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zakupu, z zastrzeżeniem, gdy płatnośd następuje przy odbiorze.

 1. Zamówiony towar dostarczany jest za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm kurierskich.
 2. Kupujący ponosi koszty wybranego sposobu dostawy widoczne dla Kupującego w koszyku zakupowym i wyliczane dokładnie przed złożeniem zamówienia.

13.

 1. Możliwe są następujące formy płatności:
 2. Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi.
 3. Przelewem na konto – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku

internetowego, wizytę w placówce banku lub na poczcie. Po złożeniu zamówienia, klient otrzymuje

drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelad właściwą

kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym i.deya Robert Kiziak zamówienie jest

przekazywane do magazynu w celu skompletowania i przygotowania wysyłki.

15.

 1. Przy każdym oferowanym produkcie podany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia, który wynosi nie więcej

niż 7 dni od dnia zawarcia umowy. Jeżeli pojawią się nieoczekiwane opóźnienia w dostawie przesyłki, kilient będzie poinformowany drogą elektroniczną bądź telefonicznie ile godzin/dni roboczych zazwyczaj upływa od momentu

potwierdzenia zamówienia przez Klienta do chwili przygotowania zamówionego produktu i wysyłki.

 1. W razie przerw wakacyjnych lub technicznych w których nie i.deya Robert Kiziak nie będzie w stanie wysłać w deklarowanym czasie 7 dni, klient będzie poinformowany o tym podczas zamówienia towaru jeszcze przed potwierdzeniu „Kupuje i płacę”
 1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie

zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady towaru.

19 Warunki gwarancji opirają się na zasadach ogólnych.

 1. i.deya Robert Kiziak odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku

sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

Reklamację można złożyć w formie elektronicznej, pod adresem info@handle-glove.eu

w formie pisemnej na adres i.deya Robert Kiziak. podany w górnej części Regulaminu.

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

 1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta,
 2. datę zawarcia zamówienia stanowiącej podstawę reklamacji,
 3. numer zamówienia,
 4. numer faktury,
 5. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,
 6. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
 7. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji,

i.deya Robert Kiziak zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 1. i.deya Robert Kiziak rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 2. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do konta danego Klienta. W uzasadnionych

przypadkach i.deya Robert Kiziak. może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację adres

e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

 1. W przypadku, gdy dostarczony produkt ma wady, Klient ma prawo, żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od

umowy, chyba że i.deya Robert Kiziak niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt

wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już

wymieniony lub naprawiony przez i.deya Robert Kiziak albo i.deya Robert Kiziak nie wymieniła produktu na wolny

od wad, ani tej wady nie usunęła.

 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

i.deya Robert Kiziak jest obowiązana wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym

czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. i.deya Robert Kiziak może odmówić zadośćuczynienia żądaniu

Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest

niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową

wymagałoby nadmiernych kosztów.

 1. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego

produktu, wszystkie koszty dostawy ponosi i.deya Robert Kiziak. W celu odesłania zakupionego produktu Klient

powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość” (bądź równoznacznym), cenę zakupu

odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu,

konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem

kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz. U.

z 2014 r. poz. 827; szczegółowa informacja odnośnie przedmiotowych kosztów została również wskazana w

załączniku nr 1 do Regulaminu – w szczególności konsument zobowiązany jest do poniesienia bezpośrednich

kosztów zwrotu rzeczy), z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i towary, od nabycia których,

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy oraz wzór

formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do

odstąpienia od umowy nie przysługuje, określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu oraz

załącznik nr 2 do Regulaminu (Formularz odstąpienia).

Wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest również w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r.poz. 827). Postanowienia niniejszego punktu stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

 1. i.deya Robert Kiziak wystawia faktury w formie elektronicznej w formacie PDF. Klient otrzymuje fakturę elektroniczną

na adres e-mail podany podczas składania zamówienia. Klient może w każdej chwili wyrazić chęć otrzymania

faktury w formie papierowej poprzez kontakt na adres info@handle-glove.eu i podając numer zamówienia,

którego faktura dotyczy.

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Info@handle-glove.eu nie stanowią oferty w rozumieniu

Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych

stronach Info@handle-glove.eu, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie

produktu.

 1. Podane przez Klientów dane osobowe I.deya Robert Kiziak zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi

przepisami prawa w szczególności z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z

4.05.2016, str. 1) oraz zgodnie z zasadami wskazanymi w Polityce prywatności, stanowiącej załącznik nr 3 do

Regulaminu.

 1. I.deya Robert Kiziak może zmienid Regulamin i uruchomid nową wersję usług świadczonych w ramach

Info@handle-glove.eu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez I.deya Robert Kiziak , który nie może

byd krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Info@handle-glove.eu zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem,

że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

 1. Klient przy pierwszym logowaniu w Info@handle-glove.eu licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie

powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z

rozwiązaniem umowy z I.deya Robert Kiziak

 1. Usługodawca prowadzi w Sklepie Internetowym sprzedaż hurtową. Na stronie sklepu dostępne są ceny w przedziałach dziesiętnych. Ilość większą niż 40 szt. opakowań ,można negocjować telefonicznie bądź drogą elektroniczną.
 2. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
 3. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez I.deya Robert Kiziak w ramach handle-glove.eu będą

rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego

sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy

Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i

procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce

„Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie

internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i

dyrektywy 2009/22/WE (Rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) niniejszym udostępniamy

łącze elektroniczne do platformy ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi m.in. źródło

informacji na temat pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami

wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług. Jednocześnie przypominamy, że

adres poczty elektronicznej, pod którym mogą się Państwo z nami kontaktować to: info@handle-glove.eu.

ZAŁĄCZNIK nr 1

Zasady odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje. Prawo odstąpienia od umowy Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym wszedłeś w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli umowa obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin do

odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym wszedłeś w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy (w przypadku rzeczy dostarczanych osobno), bądź po upływie 14 dni od dnia, w którym wszedłeś w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie weszła w posiadanie ostatniej partii lub części (w przypadku rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach).

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas (I.deya Robert Kiziak , ul. Tadeusza Sygietyńskiego 9  64-100 Leszno, info@handle-glove.eu) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Możesz skorzystad z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, abyś wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Tobie prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Tobie wszelkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziłeś się na inne rozwiązanie; w

każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu

od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślesz rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będziesz musiał ponieśd bezpośrednie

koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Paostwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to

konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

UWAGA!

 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

 świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą i zostałeś poinformowany przed rozpoczęcie świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez nas utracisz prawo odstąpienia od umowy;

 w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpiń przed  upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca

zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie

można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po

dostarczeniu;

 w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie

połączone z innymi rzeczami;

 w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a

których dostarczenie może nastąpid dopiero po upływie 30 dni i których wartośd zależy od wahao na rynku, nad którymi nie

mamy kontroli;

ZAŁĄCZNIK nr 2

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

………………………………, dnia ……………………

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży. Oświadczam, że nie minęło 14 dni od odbioru towaru. Towar zwracam, w

stanie niezmienionym – jest nieuszkodzony, sprawny i kompletny.

Imię i nazwisko Klienta:

Pełen adres:

Telefon kontaktowy:

E-mail:

Numer dokumentu sprzedaży:

Nazwa i symbol zwracanego towaru:

Kwotę należną za towar proszę wpłacić na konto / wysłać

przekazem pocztowym na adres*:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

(Czytelny podpis Klienta)

*) niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK nr 3

 1. Polityka prywatności serwisu Info@handle-glove.eu
 2. Informacje ogólne:

Niniejszy dokument jest polityką prywatności przyjętą przez i.deya Robert Kiziak i dotyczy zasad przetwarzania danych osobowych zebranych od gości Serwisu za pośrednictwem strony: https://www.handle-glove.eu.

 1. Dokument Polityka Prywatności jest spełnieniem obowiązku informacyjnego wnikającego z: Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej RODO). Jak również wyrazem dbałości o prawa osób odwiedzających Serwis znajdujący się w domenach firmy oraz korzystających z usług oferowanych za jego pośrednictwem.
 2. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zebranych od gości serwisu jest I.deya Robert Kiziak  z siedzibą w Lesznie ul, Tadeusza Sygietyńskiego 9  64-100 Leszno NIP 6971634199, REGON 363810580. Kontakt: info@handle-glove.eu, tel: +48 787 427 844

 1. Podstawa, cel i zakres przetwarzania czyli jakie dane gromadzimy, po co i w jaki sposób przetwarzamy
 2. Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z: art. 6 ust.1 lit. b) – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy lub art. 6 ust. 1 lit. a) tj. na podstawie zgody właściciela danych. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia umowy lub celu wskazanym w zgodzie. Administrator danych przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla tych celów i przez okres niezbędny do realizacji umowy, lub do momentu cofnięcia zgody przez podmiot danych.
 3. W Serwisie Administratora znajdującym się pod adresem https://www.handle-glove.eu są gromadzone w sposób dobrowolny następujące dane osobowe użytkowników Serwisu: imię, nazwisko, firma (opcjonalnie), adres, miejscowość, numer telefonu, adres e-mail, treść zapytania oraz ew. dołączone załączniki. Dane zebrane z wykorzystaniem formularza kontaktowego gromadzone są w celu: wysyłania odpowiedzi na otrzymane zapytania i prośby, opracowania przesłanych wniosków i uwag, zarządzania i realizacji zobowiązań wynikających z umów, które wiążą Administratora danych z gościem Serwisu, przewidywania i rozwiązywania trudności związanych z dostarczonymi

użytkownikowi strony produktami i usługami. Gość Serwisu może również dobrowolnie wyrazić zgodę na wykorzystanie podanych danych tj. adresu e-mail, w celu realizacji marketingu indywidualnego Administratora danych osobowych.

III. Kto ma dostęp do danych gromadzonych za pomocą Serwisu

 1. Odbiorcami danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony będą: działający w charakterze procesora danych dostawcy usług IT, firmy świadczące usługi kredytowe (o ile zachodzi taka potrzeba), firmy kurierskie dostarczające towar zakupiony w sklepie, a w przypadku reklamacji producent towaru. Przekazanie danych odbywa się na podstawie umowy powierzania zawartej zgodnie z art. 28 RODO.
 2. Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem Serwisu nie są udostępniane stronom trzecim, za wyjątkiem sytuacji opisanych powyżej, lub gdy udostępnienie takie wynika z obowiązujących przepisów prawa obligujących Administratora danych osobowych do przekazania ich uprawnionym podmiotom.
 3. Administrator gromadzi logi serwisu jednakże nie wiąże ich w żaden sposób z danymi osobowymi. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu serwisem. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis.
 4. Uprawnienia Użytkowników. Prawo dostępu do danych

Zgodnie z art. 15 – 22 RODO każdemu użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO). Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia,czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich.
 2. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO). Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.
 3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO). Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych,
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO). Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
 1. a) Kiedy dane są nieprawidłowe – na czas do ich poprawy
 2. b) Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie

uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

 1. c) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian

ograniczenia ich wykorzystywania

 1. Prawo do przenoszenia danych (art. 19 RODO)
 2. Prawo do sprzeciwu. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma

prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu,

w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 1. Użytkownik może realizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego żądania na adres info@handle-glove.eu:
 2. a) Żądanie, w celu poprawnej identyfikacji winno być wysłane z adresu e-mail, z którego dokonano zgłoszenia przez formularz kontaktowy,

lub który został podany w treści zgody wyrażonej w trakcie wizyty w salonie.

 1. b) Żądanie można również złożyć drogą listowną – wysyłając na adres korespondencyjny Spółki prowadzonej przez Administratora danych, listu poleconego zawierającego takie żądanie.
 2. Zgodnie z przepisami prawa Administrator do miesiąca czasu udziela osobie która złożyła żądanie odpowiedzi na temat podjętych działań. Jeśli Administrator nie podejmie takich działań poinformuje o tym fakcie osobę składającą żądanie.
 3. Na działania Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego.
 4. Ochrona prywatności osób niepełnoletnich
 5. Klientami Sklepu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, jednakże Sklep nie zbiera i nie weryfikuje informacji na temat wieku klientów.
 6. Administrator Sklepu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualną rejestrację w Sklepie osób niepełnoletnich, ani za podejmowane przez nich działania. Odpowiedzialność prawna za takie działania spoczywa wyłącznie na ich opiekunach prawnych.
 7. Zabezpieczenia
 8. Serwis zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych pozostających pod kontrolą

Administratora przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Administrator posiada również stosowną dokumentację oraz

wdrożył stosowne procedury związane z ochroną danych osobowych w firmie.

 1. Administrator zapewnia, że chroni wszelkie ujawnione informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa a w szczególności:
 2. a) Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp zgodnie z art. 29 RODO jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.
 3. b) Administrator oświadcza, iż zlecając innym podmiotom świadczenie usług, wymaga od partnerów zgodnie z dyspozycją art.28 RODO, zapewnienia odpowiednio wysokich standardów ochrony powierzonych danych osobowych, podpisania stosownych umów powierzenia, w których partnerzy potwierdzają stosowanie standardów oraz , prawa kontroli zgodności działania tych podmiotów z tymi standardami.
 4. c) W celu zapewnienia należytej ochrony usługom świadczonym przez siebie drogą elektroniczną, Administrator Serwisu stosuje wysoki poziom zabezpieczeń włącznie z ochroną kryptograficzną transmisji danych osobowych (protokół SSL).
 5. d) Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez Administratora danych należytej staranności.

VII. Mechanizm Cookies. Odnośniki do innych stron

 1. Niektóre obszary i funkcje Serwisu mogą wykorzystywad cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze gościa, identyfikujące go

w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych

niezbędnych do logowania użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku.

VIII. Cookies

 1. Strona korzysta z plików cookies “sesyjnych” (zapisywane do czasu opuszczenia strony, zamknięcia przeglądarki) oraz stałych (zapisywane na komputerze na określony okres czasu).
 2. Użytkownicy stron mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie i blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w pomocy lub dokumentacji przeglądarki internetowej.
 1. Wyłączenie plików cookies najczęściej spowoduje ograniczenie lub zablokowanie niektórych funkcjonalności strony.
 1. Zmiana polityki prywatności
 2. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronach Serwisu i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Użytkowników.
 3. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.
 4. Kontakt
 5. W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej deklaracji ochrony prywatności lub jakichkolwiek praktyk stosowanych w

Sklepie, uprasza się o kontakt pod adresem: info@handle-glove.eu.